/uploads/images/chutich_hinhcn_1.jpg

Ông Tô Dũng

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên

"Chúng tôi cho rằng chúng tôi hoạt động dựa trên các nguyên tắc kinh doanh hợp lý và chân thực, đặt trong lợi ích của cộng đồng, các cổ đông; sức khỏe và phúc lợi của nhân viên, là nền tảng vững chắc cho sự thành công của chúng tôi. Cống hiến những giá trị đích thực cho khách hàng, cho xã hội là tôn chỉ hoạt động của Xuân Cầu"