Các thành viên trong Ban Lãnh Đạo của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm đa ngành nghề, cung cấp một mức độ hiểu biết sâu sắc cho khách hàng và doanh nghiệp của chúng tôi.

uploads/images/2020/untitled-1159255155810.jpg

Ông Tô Dũng

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị