Trang chủ / Dự án / Chi tiết

Đầu tư xây dựng mỏ lộ thiên khai thác cát trắng Thủy Triều

Giới thiệu

Thông tin tổng quan

  • Chủ đầu tư

    Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO

  • Vị trí

    Xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  • Diện tích

    70,19ha

Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO là đơn vị thuộc sở hữu (100% vốn điều lệ) của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – Công ty cổ phần (FiCO).

Mỏ cát trắng Thủy Triều được Bộ Công nghiệp nặng giao cho Xí nghiệp cát Cam Ranh (nay là Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO) khai thác theo Quyết định số 268 CNNg/KTM ngày 8/10/1990 có diện tích 263,25 ha, trữ lượng khai thác 13.978.320 tấn. Sau khi thực hiện đề án đóng một phần diện tích mỏ đã được khai thác theo quy định, dự án “Đầu tư xây dựng mỏ lộ thiên khai thác cát trắng Thủy Triều” tiếp tục được triển khai trên phần diện tích mỏ còn lại và có tổng trữ lượng khoảng 2,47 triệu tấn (cấp trữ lượng 121+122), hàm lương SiO2 trung bình theo khối trữ lượng là 99,41% với công suất khai thác cát trắng nguyên khai của mỏ là 460.000 tấn/năm.